Организација на работодавачи на Македонија

Биографија

Нашата визија: Македонија да биде развиена и одржлива економија со квалитетна берза на трудот и задоволни и мотивирани граѓани. 

Нашата мисија: Креирање мерки и политики преку активно учество на работодавачите и унапредување на социјалниот дијалог со сите засегнати страни.

Основните цели и задачи на Организацијата е да ги застапува интересите на работодавачите воопшто и посебно во социјалното партнерство, да се грижи за развој и остварување на правата и слободите на работодавачите, колективно договарање, склучување и спроведување на Општиот колективен договор за стопанство во Р.М и Колективни договори на ниво на дејности.

Принципи на организацијата:

Членувањето во ОРМ е доброволно;
Сите членови на организацијата имаат право да учествуваат во нејзината работа;
Членството во ОРМ подразбира плаќање членарина;
ОРМ се залага за поголемо значење и улога на социјалниот дијалог


Курсеви на организаторот

Категорија Име на курс Рејтинг
Методи Основи на заштита при работа
Методи Безбедност при работа
Методи Безбедноста и здравјето при работа
Методи Трудовата легислатива и нејзината примена
Методи Постапка за заштита од вознемирување на работното место
Методи Вебинар: Активните мерки и протоколи за спречување на ширење на Ковид 19 - 10.12.2021 со почеток во 11 часот
Методи Вебнар: Специјализирана обука за заштита на лични податоци
Методи Зајакнување на капацитетите на водството во воспитно образовни организации и институции
Методи ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ИЗВЕСТУВАЊА ДО ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД КАКО ОБВРСКА НА РАБОТОДАВАЧОТ
Методи ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ВОДСТВОТО ВО ВОСПИТНО ОБРАЗОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ
Методи Со поттикнати дискусии до ненасилна комуникација
Методи Модел на Интерактивно Конфликтно Партнерство – ПРЕВЕНЦИЈА, СПРАВУВАЊЕ и ЗАПИРАЊЕ НА НАСИЛСТВОТО
Методи Придобивките од физичката активност на работно место